ប្លែកៗក្នុងសង្គមខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ន

តើសកម្មភាពទាំងនេះបានន័យថាមេច?

តើឯណាទៅជាតិ សាសនាព្រះមហាក្សត្រ

តើឯណាទៅជាតិ សាសនាព្រះមហាក្សត្រ

Strange1

តើអក្សរខ្មែរត្រូវតែដាក់ក្រោមអក្សរបរទេសមែន?​

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s