ព្រឹត្តិការណ៏នានាមុនបោះឆ្នោត

មានព្រឹត្តការណ៏បានកើតឡើងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរ តើនេះជាវិធានការក្នុងការដោះស្រាយ? ឬមានគោបំណងផ្សេង

Right2Right1Rightin Cambodia

តើប្រជាជនកម្ពុជាមានសិទ្វិបញ្ជេញមតិបានត្រឹមណាខ្លះ?

  • អំពីនយោបាយបានអត់?
  • អំពីការដឹកនាំប្រទេសបានអត់?
  • សំដែងចេញពីការបាត់បង់ទឹកដីព្រៃព្រឹក្សារបស់ខ្លួនខុសដែរឬ?
  • ការពារលំនៅឋានរបស់ខ្លួនខុសដែរ?
  • ប្រឆាំងអំពើអយុត្តិធម៌ មានទោសដែរ?
  • តើមានមាត្រាណាដែលប្រជាជនត្រូវ?
  • តើអ្នកនយោបាយមានគិតផលលំបាករបស់ប្រជនដែរឬ តើការគិតនោះមានកំរិតណា?​ បក្សពួកនិយម?​គ្រួសារនិយម?​
  • មិនយល់?
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s